Hymns Other Occasions Weddings Higher Institute of Studies
Rite of Coptic Weddings
Higher Institute of Coptic Studies
1
Epouro5:59
2
Tishori1:03
3
Arabic Pauline Epistle2:43
4
Pauline Epistle 23:20
5
Piepnevma - Hymn of the Holy Spirit8:44
6
Festal Trisagion3:22
7
Arabic Gospel7:16
8
Gospel Response - Je Piatsarx0:50
9
Gospel Response 2 - Nai Etaf Hotpo1:14
10
Piekhristos Pilogos1:10
11
Kata Efreti1:03
12
Tahirini Anok1:03
13
Efesmo Eron1:05
14
Blessing of the Crown1:20
15
Ti-estolee2:02
16
Shere Maria8:00