Songs Coptic David Ensemble Coptic Melodies
Coptic Melodies - Coptic Hymns
Ensemble David
1
Hiten epresvia1:40
2
Ti Epestoly11:25
3
Shenouti To Makario6:21
4
Ton Sina6:29
5
Amen Amen Amen. Ton Thanaton1:44
6
Hos Erof (End of 3rd Hos)7:31
7
Epourou9:50
8
Agios (Joyful Tune)3:26
9
Onemnai3:41
10
Golgotha7:31
11
Aprepsalin8:33
12
E Aghabi5:35