Genethlion :: Ⲅⲉⲛⲉⲑⲗⲓⲟⲛ :: لحن جينيث ليون

The Feast of the Nativity

Higher Institute of Coptic Studies (HICS)


English
Coptic
Arabic
Font:

A wondrous nativity, a great newborn. The chief carpenter saw the Lord incarnate.

Ⲅⲉⲛⲉⲑⲗⲓⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲁⲩⲙⲁⲥⲧⲟⲛ: ⲅⲉⲛⲛⲏⲧⲟⲛ ⲉ̀ⲱ̀ⲣⲁⲕⲉⲛ: ⲙⲉⲅⲓⲥⲧⲟⲛ ⲁⲣⲭⲏⲧⲉⲕⲧⲱⲛ Ⲕⲏⲣⲓⲉ ⲕⲩⲣⲓⲟⲛ ⲧⲉ ⲁⲛⲑ̀ⲣⲱⲡⲟⲛ.

ميلاداً عجيباً. ومولوداً عظيماً. رأى الرئيس النجار، رباً متأنساً.

Coptic-English:
Genethlion, genethlion te thav mas-ton, jen ne-ton e-o-raken, meg-eston arshee tek-ton Kereion te anath-ropon.

-

 

 

+ Ⲕⲩⲟⲫⲟⲣⲟⲛ ⲉ̀ⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲟⲛ: ⲅⲁⲙⲏⲗⲓⲟⲛ ⲧⲉ ⲁⲛⲁⲛ ⲇ̀ⲣⲟⲥ: ⲙⲏⲭⲱⲣⲓⲥ ⲕⲉ Ⲭⲱⲣⲓⲟⲛ: Ⲩⲓⲟⲥ Ⲑⲉⲟⲥ ⲕⲉ ⲁ̀ⲗⲓⲑⲏⲛⲟⲩ.
+ Ⲁ̀ⲛⲓⲥⲁϧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲢⲱⲙⲉⲛⲓⲁ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲁ̀ⲛϯⲟ̀ⲭⲓⲁ: ⲑⲱⲟⲩϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ̀Ⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ: ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲡ̀ⲧⲁⲓⲟ ⲛ̀ⲑⲏⲉ̀ⲑⲟⲩⲁⲃ Ⲙⲁⲣⲓⲁ.
+ Ⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ: ⲁⲩⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡ̀ⲱ̀ⲟ̀ⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ: ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥϣ̀ⲗⲏⲗ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲥⲛⲏⲥⲧⲓⲁ: ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲁ̀ⲅⲓⲁ.
+ Ⲁ̀ⲛⲓⲥⲁϧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲡ̀ⲥⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲥⲡⲟⲗⲏⲧⲓⲁ: ⲛⲉⲙ ⲡ̀ⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ⲧⲉⲥⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ̀: ⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲙⲁⲣⲓⲁ.
+ Ⲁ̀ⲛⲓⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲡⲉⲗⲉⲁ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲧⲁⲅⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉ̀ⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ: ϫⲱ ⲙ̀ⲡⲓϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲁ̅ⲗ̅: ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲥⲉⲙ ⲡ̀ϣⲁ ⲛⲁⲥ ϣⲁ ϯⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲓⲁ.
+ Ⲫⲁ ϯⲕⲩⲑⲁⲣⲁ ⲙ̀ⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲟⲛ: ⲁϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲯ̀ⲁⲗⲧⲏⲣⲓⲟⲛ: ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲁ̀ⲗⲓⲑⲏⲛⲟⲛ: ⲉⲧⲁϥⲓ̀ ⲁϥⲥⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟⲛ.
+ Ϯⲡ̀ⲣⲟⲥⲕⲩⲛⲓⲛ ϧⲁ ⲛⲉϭⲁⲗⲁⲩϫ: ⲱ̀ ⲧⲉⲛⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲛⲏⲃ ⲧⲏⲣⲉⲛ ϯⲑⲉⲟⲧⲟⲕⲟⲥ: ⲙⲁϯϩⲟ ⲉ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲱⲛ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ.