Lamentations Of Jeremiah

edited December 1969 in Hymns Discussion
It would ne greatly appreciated if anyone has the Lamentaions Of Jeremiah written in english but it is really arabic

Example Maracia Armiyan Naby Barakatahoom ala Gamy Ena Ameen

Thank You

Comments

 • is that a song about the lamentations or u want the 4 chapters in the book of lamentations written in arabic english?
 • The song sung on Greeat friday

  thanks
 • It is not a song. It is the third chapter of the Book of Lamentations that is chanted on Good Friday (the twelfth hour). The book of Lamentations is a canonical book of the Old Testament:

  http://www.cforc.com/kjv/Lamentations/3.html
 • thanks... for the clarification
  well here is the chapter in arabic english

  (note: 2=arabic letter "hamza", 3=arabic letter "3ein")

  chapter 3

  1: ana howa ilragol alazee ra2ah mazaloh be kadeeb sakhtoh
  2: kadanee we sayernee fe el zalam we la el noor
  3: hakan inahoo ya3ood we yarod 3ala yadoh el yom koloh
  4: abla lahmy we geldee, kasar 3ezamee
  5: bana 3alaya we ahatany be 3alkam wa mashaka
  6: askananee fee zolmat ka mowty el kadeem
  7: sayeg 3alaya fa la astatee3 el kheroog, thakel selselatee
  8: aydan heen asrokh we astagheeth yasod salatee
  9: sayeg toraky be hegara manhoota, kalab soboly
  10: howa lee ka deb kamin asad fee makhabe2
  11: mayil toraky we mazakny ga3alnee kharaba
  12: mad kowseh we nasabny ka gharad lel sahm
  13: adkhal fee kelyatay nebal ga3batoh
  14: sert dehka le kol sha3by we oghneya lahom el yom koloh
  15: ashba3nee mara2ir we arwany afsanteena
  16: we garash bel hesn asnanee ka bosna bel ramad
  17: we kad ab3qdt 3an el salam nafsee nasayt el kheyr
  18: wa kolt badet thekatee wa raga2ee min el rab
  19: zakar mazaltee wa tehany afsanteen we 3alkam
  20: zikran tazkor nafsee we tanhany feya
  21: oraded haza fee kalby min agl zalek argoo
  22: inahoo min ihsanat el rab enenna lam nafna la2an marahmoh la tazool
  23: heya gadeeda kol sabah katheera amanatek
  24: naseby howa el rab kalet nafsy min agl zalek argooh
  25: tayeb howa el rab lellazeen yataragoonoh lel nafs alaty tatloboh
  26: gayed an yantazer el insan we yatawake3 be sekoot khalas el rab
  27: gayed lel ragol an yahmel ilnayr fee sebah
  28: yagles wahdoh we yaskot la2anaho kad wada3ho 3aleeh
  29: yag3al fe el torab famoh le3aloh yoogad raga2
  30: ya3tee khadoh le daraboh, yoshba3 3aran
  31: la2an el sayef la yarfod ila el abad
  32: fa inahoo low ahzan yorham hasab kathret marahmoh
  33: la2anoh la yozel min kalboh wa la yohzen bany el insan
  34: an yadoos ahad taht reglayh kol asra el ard
  35: an yahref hak el ragol amam wagh el 3alay
  36: an yokaleb el insane fee da3wah el sayed la yara
  37: man za alazee yakool fa yakoon we el rab lam ya2mor
  38: min fam el 3alay ala takhrog el sheroor we ilkhayr
  39: lemaza yashtakee al insane al hay el ragol min kisas khatayah
  40: le nafhas torokna we namtahenha we narga3 ela el rab
  41: le narfa3 kolobna we aydeena ela allah fee ilsamawat
  42: nahn aznabna we 3asayna anta lam toghfer
  43: eltahaft bel ghadab we tarodatna katalat we lam tashfek
  44: eltahaft bel sahib hata la tanfoz ilsala
  45: ga3altena wasakhan we korhan fee wast ilshe3oob
  46: fatah kol a3da2na afwahom 3aleena
  47: sar 3aleena khowf we ro3b halak we sahk
  48: sakabet 3aynay yanabee3 ma2 3ala sahk bent sah3bee
  49: 3aynay taskob wa la takif bela inketa3
  50: hata yashref we yanzil el rab min el sama2
  51: 3ayny to2ather fee nafsee le agl kol banat madenty
  52: kad estadtnee a3da2ee ka 3asfoor bela sabab
  53: karadoo fe el gob hayatee we alkoo 3alaya hegara
  54: tafet el meyah fowk ra2sy kolt kad karadt
  55: da3awt be ismak ya rab min el gob il asfal
  56: le sowty sama3t la tastor ozonak 3an zofraty 3an seyahy
  57: danawt yom da3wetak kolt la takhaf
  58: khasemt ya sayed khesoomat nafsee fakakt hayatee
  59: ra2ayt ya rab zolmy akem da3way
  60: ra2ayt kol nakmat-hom, kol afkarhom 3alay
  61: sama3t ta3yeerhom kol afkarhom 3alay
  62: kalam mokawemee we mo2amarathom 3alaya el yom koloh
  63: inzor ela geloshom we wekofhom ana aghnaytahom
  64: rod lahom gaza2 ya rab hasab 3amal ayadeehom
  65: a3teehom ghashawet kalb la3natek lahom
  66: etba3 bel ghadab we ahlekhom min taht samawat el rab
 • Thank You all sooooooooooooooo much that helped alot
  :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
 • u r welcome :)
 • Here is a shortcut shybox- http://saintmina-holmdel.org/Bible/index.html

  Forever,
  Coptic Servent
 • The tune with which the cantors of the Diaspora chant the third chapter of the book of lamentations of Jeremiah is very different from the way we used to sing it in Egypt, that is, in my local church in most churches in Giza and Cairo. The way it is chanted in the the US and in Canada is the common way in many other places in Egypt, as everybody, immigrant and native, are familiar with it, but I prefer the way our leading chanter in Egypt used to sing it.

  I will try to record him and get his permission to post it on sites if I get a chance to contact him. It is, in my opinion, by far more engaging for the listeners.
Sign In or Register to comment.