Hymns Holy Week Higher Institute of Studies cd2
Holy Pascha - Coptic/Arabic
Higher Institute of Coptic Studies
1
Ephnouti Nai Nan3:04
2
Kyrie Eleison - Processional1:51
3
Phai Etafenf6:11
4
The Praxis (Acts) - Sad Tune13:52
5
Ioudas - Judas- Coptic5:26
6
Ioudas - Judas- Arabic5:01
7
Khen Ephran - In The Name5:10
8
The Prophesy - Coptic1:23
9
The Prophesy - Arabic0:53
10
IntroTo The Paschal Doxology0:19
11
Thok Te Ti Gom Doxology3:10
12
Taishouri - This Golden Censor10:09
13
Tenwosht - We Worship0:44
14
Tiepistoly - Pauline Epistle - Coptic9:09
15
Pauline Epistle - Arabic1:04
16
Litanies of the 6th hour4:46