End of Service Hymn :: Ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲫ̀ⲓⲱⲧ

English
Coptic
Arabic
Font:

Amen. Alleluia: Glory be to the Father and the Son and the Holy Spirit: now and forever and unto the ages of ages: Amen.
We cry out saying: O our Lord Jesus Christ.
The Begotten of the Father before all ages.

Ⲁⲙⲏⲛ: ⲁ̅ⲗ̅ ⲇⲟⲝⲁ Ⲡⲁⲧⲣⲓ ⲕⲉ Ⲩⲓⲱ ⲕⲉ ⲁⲅⲓⲱ Ⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓ: ⲕⲉ ⲛⲩⲛ ⲕⲉ ⲁ̀ⲓ̀ ⲕⲉ ⲓⲥ ⲧⲟⲩⲥ ⲉ̀ⲱ̀ⲛⲁⲥ ⲧⲱⲛ ⲉ̀ⲱ̀ⲛⲱⲛ ⲁ̀ⲙⲏⲛ.
Ⲧⲉⲛⲱϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉⲛϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ: ϫⲉ ⲱ̀ Ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.
Ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲫ̀ⲓⲱⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲉ̀ⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

امين هلليلويا. المجد للآب والابن والروح القدس، الان وكل اوان وإلي دهر الدهور. آمين.
نصرخ قائلين: يا ربنا يسوع المسيح.
المولود من الآب قبل كل الدهور.

Save us and have mercy on us: Lord have mercy: Lord have mercy: Lord bless: Amen: Bless me: Bless me: Behold, the repentance: Forgive me: Say the blessing.

Ⲥⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛ. Ⲕⲩⲣⲓⲉ̀ ⲉ̀ⲗⲉⲏ̀ⲥⲟⲛ Ⲕⲩⲣⲓⲉ̀ ⲉ̀ⲗⲉⲏ̀ⲥⲟⲛ Ⲕⲩⲣⲓⲉ̀ ⲉ̀ⲗⲉⲏ̀ⲥⲟⲛ Ⲕⲩⲣⲓⲉ ⲉⲩⲗⲟⲅⲏⲥⲟⲛ ⲁ̀ⲙⲏⲛ: ⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲟⲓ: ⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲟⲓ: ⲓⲥ ϯⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ̀: ⲭⲱ ⲛⲏⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϫⲱ ⲙ̀ⲡⲓⲥ̀ⲙⲟⲩ.

خلصنا وإرحمنا. يا رب إرحم. يا رب إرحم. يا رب بارك. آمين. باركوا علي. باركوا علي. ها مطانية. اغفروا لي. قُل البركة.