Doxology for Saint Augustine :: Ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲱⲅⲟⲥⲧⲓⲛⲟⲥ :: ذكصولوجية القديس اغسطينوس

Font:

+ Ⲁⲙⲱⲛⲓ ⲧⲏⲣⲟ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ: ⲛ̀ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅:
ⲛ̀ⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡ̀ⲧⲁⲓⲟ: ⲙ̀ⲡⲓⲁⲅⲓⲟⲥ Ⲱⲅⲟⲥⲧⲓⲛⲟⲥ.

Ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲁⲣⲭⲉⲟⲥ: ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲙ̀ⲫⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲭⲁⲕⲓ:
ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉ̀ⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ: ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϫⲁϫⲓ.

+ Ⲁⲗⲗⲁ Ⲡⲓϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲁϥⲧⲁⲥⲑⲟ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲏⲓ:
ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓϣ̀ⲗⲏⲗ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ: ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉ̀ⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ.

Ⲭⲉⲣⲉ ϯⲁⲅⲓⲁ Ⲙⲟⲛⲓⲕⲁ: ⲡ̀ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲑ̀ⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲏⲓ:
ⲑⲏⲉ̀ⲧⲁⲥⲙⲉⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲥϣⲏⲣⲓ: ⲙ̀ⲡⲉⲥⲧⲁⲕⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ.

+ Ⲡ̀ϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ: ⲉϥⲉ̀ⲧⲁⲕⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ:
ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲉⲧⲟⲛϧ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲙⲉⲩ̀ⲓ: ⲛ̀ⲥⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲫⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ.

Ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲟⲇϫ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲣⲱⲟⲩ: ⲱ̀ ⲡⲓⲁ̀ⲅⲓⲟⲥ Ⲱⲅⲟⲥⲧⲓⲛⲟⲥ:
ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲉⲑⲙⲉϩ ⲛ̀ⲥ̀ⲙⲟⲩ: ⲁϥϯ ⲙ̀ⲡ̀ⲟⲩⲛⲟϥ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ.

+ Ⲱⲟⲩⲛⲓⲁⲧⲕ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ: ⲱ̀ ⲡⲓⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅:
ⲡ̀ϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲉⲣⲙⲱⲟⲩⲓ: ⲡⲓⲁ̀ⲅⲓⲟⲥ Ⲱⲅⲟⲥⲧⲓⲛⲟⲥ.

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲱⲛ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲇⲓⲕⲉⲟⲥ:
Ⲱⲅⲟⲥⲧⲓⲛⲟⲥ ⲡⲓⲉ̀ⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉϥⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ.