Verses Of Cymbals :: A pen=o=c I=y=c P=,=c :: أرباع الناقوس

English
Coptic
Arabic
Font:

Hail to you O Mary, the beautiful dove...

<ere ne [email protected] ][rompi...

السلام لك يا مريم، الحمامة الحسنة...

Hail to you O Mary, a holy hail...

<ere ne [email protected] qen `ou,ere ...

السلام لك يا مريم، سلاماً مقدساً...

Our Lord Jesus Christ, fasted for us, forty days and forty nights, to save us from our sins.

`A pen=o=c I=y=c P=,[email protected] ernycteuin `e`hryi `[email protected] `n`hme `n`eho`ou nem `hme `n`[email protected] sa `ntefcwtten qen nennobi.

ربنا يسوع المسيح، صام عنا، أربعين يوماً وأربعين ليلة، حتي خلصنا من خطايانا.

And we too let us fast, with purity and righteousness, and let us also pray, proclaiming and saying.

`Anon hwn maren [email protected] qen `outoubo nem `oume;[email protected] ouoh `nten`er `proc`eu,ec;[email protected] en`ws `ebol enjw `mmoc.

ونحن أيضاًً فلنصم، بطهارة وبر ،ونصلي، صارخين قائلين.

Our Father who art in heaven, hallowed be Your name, may Your kingdom come, for Yours is the glory forever.

Je penIwt etqen nivy`ou`[email protected] mareftoubo `nje [email protected] mareci `nje tekmet`[email protected] je vwk pe pi`w`ou sa ni`eneh.

أبانا الذي في السموات، ليتقدس إسمك، ليأت ملكوتك، لأن لك المجد إلي الأبد.

Continues as usual and concludes:

...

يكمل كالمعتاد وينهي:

That we may praise You, with Your good Father, and the Holy Spirit, for You have come and saved us. Have mercy upon us.

E;renhwc `[email protected] nem Pekiwt `n`aga;[email protected] nem pi`Pneuma =e=;[email protected] je ak`i akcw] `mmon. Nai nan.

لكي نسبحك، مع أبيك الصالح، والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا أرحمنا.

Coptic-English:
A penshois Esos Pekhrestos, ernis-teven e-ehree e-goon, enehme enho-o nem ehme en-e-gorh, sha entef sotten khen nen-novi.

 

قبطي معرب:
أبينشويس أيسوس بخرستوس، إرنستيڤين إى اهرى ايجون، انيهميه ان ايهؤو نيم اهمية ان ايجوره، شا إنتيف سوتين خين نينوڤى.

Anon hon maren ernestevin, khen o-tovo nem o-methme, owoh enten er-epros-evsheste, enosh evol engo emmos.

 

أنون هون مارين ارنيستڤين، خين أوتوڤو نيم أو ميثمى، أووه انتين إر ابروس إفشستى، انؤوش ايڤول انجو إموس.

Je peniot etkhenne fe-owi, maref tovo enje pekran, mares-e enje tekmetoro, je fok pe pi-o-oo sha-ni eneh.

 

چي بينيوت اتخين نى فيئوى، مارفتوڤو انچى بيكران، مارسئى إنچى تيك ميتؤرو، چى فوك بي بي ؤوؤو شا نى اينيه.