Baba 22 :: بابة 22

Font:

Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲧⲱ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁ̅ⲗ̅. (Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲣ̅ⲇ̅:ⲁ̅)
Ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲙ̀Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲛ.
Ϩⲓⲱⲓϣ ⲛ̀ⲛⲉϥϩ̀ⲃⲏⲟⲩⲓ̀ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.
Ϩⲱⲥ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲛⲉϥϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.
Ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅. Ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ.

Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ Ⲗⲟⲩⲕⲁⲛ ⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲑ̅:ⲁ̅-ⲋ̅
Ⲉ̀ⲧⲁϥⲙⲟⲩϯ ⲇⲉ ⲉ̀ⲡⲓⲙⲏⲧⲥ̀ⲛⲁⲩ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁϥϯϫⲟⲙ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲛⲓⲇⲉⲙⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲓϣⲱⲛⲓ ⲉ̀ⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉ̀ϩⲓⲱⲓϣ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ϯ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̀ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲗ ϩ̀ⲗⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓ ⲫ̀ⲙⲱⲓⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩϣ̀ⲃⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲱⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲁⲧ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲭⲁ ϣ̀ⲑⲏⲛ ⲥ̀ⲛⲟⲩϯ ϩⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ. Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲏⲓ ⲉ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲣⲟϥ ϣⲱⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ϣⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲓ̀ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲙⲁⲩ. Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉ̀ⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲁϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ ⲁⲛ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉ̀ⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲛⲉϩ ⲡ̀ϣⲱⲓϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲛⲱⲟⲩ. Ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛⲁⲩⲙⲟϣⲧ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲓ ⲉⲩϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩⲉⲣⲫⲁϧⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ.
Ⲡⲓⲱ̀ⲟⲩ ⲫⲁ ⲡⲉⲛⲚⲟⲩϯ ⲡⲉ: (ϣⲁ ⲉ̀ⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉ̀ⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁ̀ⲙⲏⲛ).
Ⲇⲟⲝⲁ ⲥⲓ Ⲕⲉⲣⲓⲉ.

Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲧⲱ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁ̅ⲗ̅. (Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲝ̅ⲍ̅:ⲕ̅ⲅ̅)
Ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲛⲉⲕⲙⲁⲙ̀ⲙⲟϣⲓ Ⲫ̀ϯ.
Ⲛⲓⲙⲱⲓⲧ ⲙ̀ⲙⲟϣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲚⲟⲩϯ.
Ⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀Ⲫ̀ϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.
Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲟⲩⲙⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡ̀Ⲓⲥⲣⲁⲏⲗ. Ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ.

Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ Ⲗⲟⲩⲕⲁⲛ ⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲓ̅ⲍ̅:̅ⲉ̅-ⲓ̅
Ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲁ̀ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̀Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅: ϫⲉ ⲟⲩⲁϩ ⲛⲁϩϯ ⲉ̀ⲣⲟⲛ. Ⲡⲉϫⲉ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉ̀ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲧⲉⲛ ⲛⲁϩϯ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲁⲫⲣⲓ ⲛ̀ϣⲉⲗⲧⲁⲙ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲟⲥ ⲛ̀ϯⲛⲟⲩϩⲓ ϫⲉ ϥⲱϫⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲣⲱⲧ ϧⲉⲛ ⲫ̀ⲓⲟⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲥⲛⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲥⲁ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲡⲉ. Ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉϥ ⲟⲩⲃⲱⲕ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲉϥⲥ̀ⲭⲁⲓ ⲓⲉ ⲉϥⲙⲟⲛⲓ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲉ ⲁϥϣⲁⲛⲓ̀ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧ̀ⲕⲟⲓ ⲙⲏ ϥ̀ⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲥⲁⲧⲟⲧϥ ϫⲉ ⲁ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ ⲣⲱⲧⲉⲃ. Ⲙⲏ ϥ̀ⲛⲁϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲟⲃϯ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̀ϯⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲙⲟⲣⲕ ϣⲉⲙϣⲓ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ϣⲁϯⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲱ: ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲟⲩⲱⲙ ϩⲱⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲥⲱ. Ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ϩ̀ⲙⲟⲧ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲁϥⲓ̀ⲣⲓ ⲛ̀ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ. Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲁ̀ⲣⲉⲧⲉⲛϣⲁⲛⲓ̀ⲣⲓ ⲛ̀ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ̀ⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲁ̀ϫⲟⲥ: ϫⲉ ⲁ̀ⲛⲟⲛ ϩⲁⲛⲃⲱⲕ ⲛ̀ⲁⲧϣⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲟⲛ ⲉ̀ⲁⲓϥ ⲁⲛⲁⲓϥ.
Ⲡⲓⲱ̀ⲟⲩ ⲫⲁ ⲡⲉⲛⲚⲟⲩϯ ⲡⲉ: (ϣⲁ ⲉ̀ⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉ̀ⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁ̀ⲙⲏⲛ).
Ⲇⲟⲝⲁ ⲥⲓ Ⲕⲉⲣⲓⲉ.

Ⲕⲟⲗⲁⲥⲥⲓⲁⲥ ⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲇ̅:ⲃ̅-ⲓ̅ⲏ̅
Ϣⲱⲡⲓ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲏⲛ ⲉ̀ϯⲡ̀ⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⲛ̀ϣ̀ⲣⲱⲓⲥ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩϣⲉⲡϩ̀ⲙⲟⲧ. Ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ϩⲁⲙⲁ ⲛⲉⲙ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲱⲛ ϩⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ϯ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⲉ̀ⲥⲁϫⲓ ⲉ̀ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲫⲁⲓ ⲉ̀ϯⲥⲱⲛϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. Ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁⲫ̀ⲣⲏϯ ⲉⲧⲥⲉⲙⲡ̀ϣⲁ ⲛ̀ⲧⲁⲥⲁϫⲓ. Ⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥ̀ⲃⲱ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲗ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲏⲟⲩ. Ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩ̀ⲙⲟⲧ ⲉϥⲥⲉϩⲛⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲉ̀ⲙⲓ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲉ̀ⲧⲉⲥⲙ̀ⲡ̀ϣⲁ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ⲉ̀ⲣⲟⲩⲱ̀ ⲙ̀ⲫ̀ⲟⲩⲁⲓ ⲫ̀ⲟⲩⲁⲓ. Ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥⲉ̀ⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ Ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁ̀ⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲛ̀ⲥⲟⲛ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̀ⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ϣ̀ⲫⲏⲣ ⲙ̀ⲃⲱⲕ ϧⲉⲛ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅. Ⲫⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁⲓⲟⲩⲟⲣⲡϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ⲡⲁⲓϩⲱⲃ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉ̀ⲙⲓ ⲉ̀ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲓⲛⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥϯⲛⲟⲙϯ ⲛ̀ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ. Ⲛⲉⲙ Ⲟ̀ⲛⲏⲥⲓⲙⲟⲥ ⲡⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲙⲉⲛⲣⲓⲧ ⲛ̀ⲥⲟⲛ: ⲫⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲉ ⲟⲩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲉ̀ⲧⲁⲙⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ̀ⲧⲉ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲙⲁ. Ϥ̀ϣⲓⲛⲓ ⲉ̀ⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ϫⲉ Ⲁ̀ⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲁϣ̀ⲫⲏⲣ ⲛ̀ⲉⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡ̀ϣⲟⲩⲥ̀ⲛⲁⲩ ⲙ̀Ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛϭⲓ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ: ⲉ̀ϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛⲓ̀ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ϣⲟⲡϥ ⲉ̀ⲣⲱⲧⲉⲛ. Ⲛⲉⲙ Ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲓⲟⲩⲥⲧⲟⲥ: ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲡ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡ̀ⲥⲉⲃⲓ: ⲛⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲁⲩⲁⲧⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣϣ̀ⲫⲏⲣ ⲛ̀ⲣⲉϥⲉⲣϩⲱⲃ ⲉ̀ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ϯ: ⲛⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲙϯ. Ϥ̀ϣⲓⲛⲓ ⲉ̀ⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ϫⲉ Ⲉ̀ⲡⲁⲫⲣⲁⲥ ⲡⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲃⲱⲕ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅: ⲫⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲉⲣⲁ̀ⲅⲱⲛⲓⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲡ̀ⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲟ̀ϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉϩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲉ ⲙ̀Ⲫ̀ϯ. Ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ϧⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁϥ ⲛ̀ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉⲙⲕⲁϩⲛ̀ϩⲏⲧ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲗⲁⲟ̀ⲇⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲓⲉⲣⲁⲡⲟⲗⲓⲥ. Ϥ̀ϣⲓⲛⲓ ⲉ̀ⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ϫⲉ Ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲡⲓⲥⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲁ̀ⲅⲁⲡⲏⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲇⲏⲙⲁⲥ. Ϣⲓⲛⲓ ⲉ̀ⲛⲓⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲗⲁⲟ̀ⲇⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲙ Ⲛⲩⲙⲫⲁⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲏⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛⲱϣ ⲛ̀ⲧⲁⲓⲉ̀ⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟϣⲥ ϧⲉⲛ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲗⲁⲟ̀ⲇⲓⲕⲓⲁ: ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲗⲁⲟ̀ⲇⲓⲕⲓⲁ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲱϣ ⲙ̀ⲙⲟⲥ. Ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ϫⲟⲥ ⲛ̀Ⲁⲣⲭⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϫⲟⲩϣⲧ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ϯⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉ̀ⲧⲁⲕϭⲓⲧⲥ ϧⲉⲛ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲙⲁϩⲥ ⲉ̀ⲃⲟⲗ. Ⲡⲁⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϧⲉⲛ ⲧⲁϫⲓϫ ⲁ̀ⲛⲟⲕ Ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ: ⲁ̀ⲣⲓⲫ̀ⲙⲉⲩⲓ̀ ⲛ̀ⲛⲁⲥ̀ⲛⲁⲩϩ ⲡ̀ϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁ̀ⲙⲏⲛ.

Ⲁ̅ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲕⲉⲫⲗⲁⲉⲟⲛ ⲅ̅:ⲓ̅ⲉ̅-ⲕ̅ⲃ̅
Ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲃϯ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲩⲁ̀ⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁⲉ̀ⲣⲉⲧⲓⲛ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ: ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲣⲁⲩϣ ⲛⲉⲙ ⲟⲩϩⲟϯ. Ⲉ̀ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉ̀ⲛⲁⲛⲉⲥ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲟⲩϭⲓϣⲓⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥⲁⲙⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧϭⲓⲁⲟⲩⲱ̀ ⲙ̀ⲡⲉⲧⲉⲛϫⲓⲛⲙⲟϣⲓ ⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. Ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲅⲁⲣ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲓ̀ⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲓⲥϫⲉ ϥ̀ⲟⲩⲱϣ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲑⲉⲗⲏⲙⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ϯ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲉⲛϭⲓⲉⲙⲕⲁϩ ⲉ̀ϩⲟⲧⲉ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲓ̀ⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. Ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ϩⲱϥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲑⲃⲉ ⲫ̀ⲛⲟⲃⲓ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲱⲛ: ⲡⲓⲑ̀ⲙⲏⲓ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲛⲓⲟ̀ϫⲓ ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲉⲛ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲙ̀Ⲫ̀ϯ: ⲉ̀ⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲧ̀ⲥⲁⲣⲝ ϥ̀ⲟⲛϧ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲠ̀ⲛⲉⲩⲙⲁ. Ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲛⲓⲕⲉⲡ̀ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲡⲓϣ̀ⲧⲉⲕⲟ ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲁϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛⲱⲟⲩ. Ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁⲩⲉⲣⲁⲧⲑⲱⲧ ⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲏⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲉ̀ⲧⲁⲥϭⲓϩⲟ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲱ̀ⲟⲩⲛ̀ϩⲏⲧ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ϯ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲛⲱⲉ̀ ⲉ̀ⲧⲁϥⲑⲁⲙⲓⲟ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲩⲃⲱⲧⲟⲥ: ⲑⲏⲉ̀ⲧⲁ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲟϩⲉⲙ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉ̀ⲧⲉ ϣ̀ⲙⲏⲛ (ⲏ̅) ⲙ̀ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲉ. Ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲱⲧⲉⲛ ϯⲛⲟⲩ ϥ̀ⲛⲁⲛⲁϩⲉⲙ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲭⲱ ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲑⲱⲗⲉⲃ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧ̀ⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲩⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉ̀ⲛⲁⲛⲉⲥ ⲉ̀ⲡ̀ϫⲓⲛⲧⲱⲃϩ ⲙ̀Ⲫ̀ϯ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡ̀ⲧⲱⲛϥ ⲛ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. Ⲫⲏⲉⲧⲭⲏ ⲥⲁⲟⲩⲓ̀ⲛⲁⲙ ⲙ̀Ⲫ̀ϯ ⲉ̀ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉ̀ⲧ̀ⲫⲉ: ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩϭ̀ⲛⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̀ϫⲉ ϩⲁⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲉ̀ⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϫⲟⲙ.

Ⲡ̀ⲣⲁⲝⲓⲥ ⲁ̅:ⲁ̅-ⲓ̅ⲇ̅
Ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲙⲉⲛ ⲛ̀ⲥⲁϫⲓ ⲁⲓⲁⲓϥ ⲉⲑⲃⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲱ̀ Ⲑⲉⲟ̀ⲫⲓⲗⲉ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⲉ̀ⲁⲓⲧⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ϯⲥ̀ⲃⲱ: ϣⲁ ⲡⲓⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲉ̀ⲧⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓⲁ̀ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲓⲠ̀ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁⲩⲟⲗϥ ⲉ̀ⲧ̀ⲫⲉ. Ⲛⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϧ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲉ̀ⲧⲁϥϣⲉⲡⲙ̀ⲕⲁϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲙ̀ⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ϩ̀ⲙⲉ (ⲙ̅) ⲛ̀ⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ. Ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ϯ. Ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉⲙⲱⲟⲩ ⲁϥϩⲟⲛϩⲉⲛ ⲉ̀ⲧⲟⲧⲟⲩ ⲉ̀ϣ̀ⲧⲉⲙⲫⲱⲣϫ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲛ̀Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲉ̀ⲟ̀ϩⲓ ⲙ̀ⲡⲓⲱϣ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫ̀Ⲓⲱⲧ ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲑⲙⲉϥ ⲛ̀ⲧⲟⲧ. Ϫⲉ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯⲱⲙⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ: ⲛ̀ⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲙⲥ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲠ̀ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲟⲩⲙⲏϣ ⲛ̀ⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲁ̀ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲓ. Ⲛ̀ⲑⲱⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲧⲁⲩⲑⲱⲟⲩϯ ⲛⲁⲩϣⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ: ϫⲉ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲓⲉ ⲛ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲓⲥⲏⲟⲩ ⲭ̀ⲛⲁⲧ̀ⲫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲉ̀ⲡⲒⲥⲣⲁⲏⲗ. Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ: ϫⲉ ⲫⲱⲧⲉⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉ̀ⲉ̀ⲙⲓ ⲉ̀ϩⲁⲛⲭ̀ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲓⲉ ϩⲁⲛⲥⲏⲟⲩ: ⲛⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁ ⲫ̀Ⲓⲱⲧ ⲭⲁⲩ ϧⲁ ⲡⲉϥⲉⲣϣⲓϣⲓ. Ⲁⲗⲗⲁ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲉ̀ϭⲓ ⲛ̀ⲟⲩϫⲟⲙ ⲉ̀ϣⲱⲡ ⲁ̀ⲣⲉϣⲁⲛ ⲡⲓⲠ̀ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲓ̀ ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲉⲛ Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲉⲙ ϯⲒⲟⲩⲇⲉⲁ̀ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲉⲙ ⲧ̀Ⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲉⲙ ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫϥ ⲙ̀ⲡ̀ⲕⲁϩⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲙⲥ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩϭⲏⲡⲓ ⲁⲥϣⲟⲡⲥ ⲉ̀ⲣⲟⲥ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲁ ⲛⲟⲩⲃⲁⲗ. Ⲛⲁⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲉ̀ⲛⲁⲩⲓⲟⲣⲉⲙ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ ⲉ̀ⲧ̀ⲫⲉ: ⲟⲩⲟϩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲣⲱⲙⲓ ⲥ̀ⲛⲁⲩ (ⲃ̅) ⲛⲁⲩⲟ̀ϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲁⲩ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ: ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ. Ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲄⲁⲗⲓⲗⲉⲟⲥ ⲁ̀ϧⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟ̀ϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲟⲙⲥ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ ⲉ̀ⲧ̀ⲫⲉ: ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲉ̀ⲧⲁⲩⲟⲗϥ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ ⲉ̀ⲧ̀ⲫⲉ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ: ⲫⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲉ̀ⲧⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲉ̀ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲟϣⲓ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ⲧ̀ⲫⲉ. Ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉ̀Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉ̀ⲃⲟⲗϩⲁ ⲡⲓⲧⲱⲟⲩ ⲫⲏⲉ̀ϣⲁⲩⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲁ ⲛⲓϫⲱⲓⲧ: ⲉϥϧⲉⲛⲧ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀Ⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟϣⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ϩⲟⲧⲉ ⲉ̀ⲧⲁⲩϣⲉ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲁⲩϣⲉ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ⲟⲩⲙⲁ ⲉϥⲥⲁⲡ̀ϣⲱⲓ: ⲡⲓⲙⲁ ⲉ̀ⲛⲁⲩϣⲟⲡ ⲛ̀ϧⲏⲧϥ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲁⲛⲇ̀ⲣⲉⲁⲥ: Ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲑⲱⲙⲁⲥ Ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ: Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲫⲁ Ⲁⲗⲫⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲣⲉϥⲭⲟϩ ⲛⲉⲙ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡ̀ⲥⲟⲛ ⲛ̀Ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩⲙⲏⲛ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲉ̀ϯⲡ̀ⲣⲟⲥⲉⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲓⲟⲙⲓ ⲛⲉⲙ Ⲙⲁⲣⲓⲁ Ⲑ̀ⲙⲁⲩ ⲛ̀Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ.

Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲧⲱ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲁ̅ⲗ̅. (Ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ϥ̅ⲉ̅: ⲁ̅ , ⲃ̅)
Ϩⲱⲥ ⲉ̀Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲛ.
Ϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̀ⲉ̀ϩⲟⲟⲩ.
Ⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡⲉϥⲱ̀ⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ.
Ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥϣ̀ⲫⲏⲣⲓ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. Ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ.

Ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ Ⲗⲟⲩⲕⲁⲛ ⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲟⲛ ⲓ̅:ⲁ̅-ⲕ̅
Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁ̀ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲛ̀ⲕⲉϣ̀ⲃⲉ (ⲟ̅) ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲩⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛ̀ⲥ̀ⲛⲁⲩ ⲥ̀ⲛⲁⲩ (ⲃ̅) ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲁϫⲱϥ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲃⲁⲕⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲙⲁⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉ̀ⲛⲁϥⲛⲁϣⲉ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲑⲟϥ. Ⲛⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲥϧ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲡⲉ: ⲛⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲁⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⲛⲉ: ⲧⲱⲃϩ ⲟⲩⲛ ⲙ̀Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̀ⲡⲓⲱⲥϧ ϩⲟⲡⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥϩⲓⲟⲩⲓ̀ ⲛ̀ϩⲁⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉ̀ⲡⲉϥⲱⲥϧ. Ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁ̀ⲛⲟⲕ ϯⲟⲩⲱⲣⲡ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲛ̀ϩⲁⲛϩⲓⲏⲃ ϧⲉⲛ ⲑ̀ⲙⲏϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲛϣ. Ⲙ̀ⲡⲉⲣϥⲁⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲁ̀ⲥⲟⲩⲓ̀ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲑⲱⲟⲩⲓ̀ ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲉⲣⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⲛ̀ϩ̀ⲗⲓ ϩⲓ ⲫ̀ⲙⲱⲓⲧ. Ⲡⲓⲏⲓ ⲇⲉ ⲉ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲣⲟϥ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲁ̀ϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧ̀ϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲏⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ϣⲱⲡ ⲡ̀ϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥⲉ̀ⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲱϥ: ⲉ̀ϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥⲉ̀ⲕⲟⲧⲥ ⲉ̀ⲣⲱⲧⲉⲛ. Ϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲏⲓ ⲉ̀ⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱ ⲛ̀ⲛⲏⲉ̀ⲧⲉⲛ̀ⲧⲱⲟⲩ: ⲡⲓⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ϥ̀ⲉⲙⲡ̀ϣⲁ ⲛ̀ⲡⲉϥⲃⲉⲭⲉ: ⲙ̀ⲡⲉⲣⲟⲩⲱ̀ⲧⲉⲃ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲏⲓ ⲉ̀ⲟⲩⲏⲓ. Ⲟⲩⲟϩ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̀ⲛⲏⲉ̀ⲧⲟⲩⲛⲁⲭⲁⲩ ϧⲁⲣⲱⲧⲉⲛ. Ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲥ ⲁ̀ⲣⲓⲫⲁϧⲣⲓ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ: ⲟⲩⲟϩ ⲁ̀ϫⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⲉ̀ⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ϯ. Ϯⲃⲁⲕⲓ ⲇⲉ ⲉ̀ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲟⲩϣ̀ⲧⲉⲙϣⲉⲡ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲱⲟⲩ ⲁ̀ⲙⲱⲓⲛⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲥⲡ̀ⲗⲁⲧⲓⲁ ⲁ̀ϫⲟⲥ. Ϫⲉ ⲡⲓⲕⲉϣⲱⲓϣ ⲉ̀ⲧⲁϥⲧⲱⲙⲓ ⲉ̀ⲛⲉⲛϭⲁⲗⲁⲩϫ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲃⲁⲕⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲉϩϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲡ̀ⲗⲏⲛ ⲫⲁⲓ ⲁ̀ⲣⲓⲉ̀ⲙⲓ ⲉ̀ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲥϧⲱⲛⲧ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ϯ. Ϯϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛ̀Ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲉ̀ⲧⲉ ⲙ̀ⲙⲁⲩ ⲉ̀ϩⲟⲧⲉ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲉ̀ⲧⲉⲙ̀ⲙⲁⲩ. Ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲉ Ⲭⲱⲣⲁⲍⲓⲛ: ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲉ Ⲃⲏⲑⲥⲁⲓⲇⲁ ϫⲉ ⲛ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧ̀Ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉ̀ⲛⲉⲁⲩϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲁⲓϫⲟⲙ ⲉ̀ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲓⲥⲑ̀ⲛⲉⲓ ⲡⲉ ⲁⲩⲉⲣⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲛ ⲉⲩϩⲉⲙⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲥⲟⲕ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲉⲣⲙⲓ. Ⲡ̀ⲗⲏⲛ Ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧ̀Ⲥⲓⲇⲱⲛ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲙ̀ⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲟⲩ ϧⲉⲛ ϯⲕ̀ⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉ̀ϩⲟⲧⲉⲣⲱⲧⲉⲛ. Ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲑⲟ ϩⲱⲓ Ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲏ ⲧⲉⲣⲁϭⲓⲥⲓ ϣⲁ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ⲧ̀ⲫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲑⲉⲃⲓⲟ ϣⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ̀Ⲁ̀ⲙⲉⲛϯ. Ⲫⲏⲉⲧⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲥⲱⲧⲉⲛ ⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⲛ̀ⲥⲱⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏⲉⲧϣⲱϣ ⲙ̀ⲙⲱⲧⲉⲛ ⲁϥϣⲱϣ ⲙ̀ⲙⲟⲓ: ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲱϣ ⲙ̀ⲙⲟⲓ ⲁϥϣⲱϣ ⲙ̀ⲫⲏⲉ̀ⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. Ⲁⲩⲧⲁⲥⲑⲟ ⲇⲉ ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓϣ̀ⲃⲉ (ⲟ̅) ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ: ϫⲉ Ⲡ̀ⲟ̅ⲥ̅ ⲛⲓⲕⲉⲇⲉⲙⲱⲛ ⲥⲉϭ̀ⲛⲟⲛⲛ̀ϫⲱⲟⲩ ⲛⲁⲛ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ. Ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ̀ⲡ̀Ⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉ̀ⲁϥϩⲉⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲧ̀ⲫⲉ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲉⲧⲉⲃⲣⲏϫ. Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲁⲓϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲉ̀ϩⲱⲙⲓ ⲉ̀ϫⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲟϥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϭ̀ⲗⲏ ⲛⲉⲙ ⲉ̀ϫⲉⲛ ϯϫⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓϫⲁϫⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲛⲉϥϭⲓ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛ̀ϫⲟⲛⲥ ⲛ̀ϩ̀ⲗⲓ. Ⲡ̀ⲗⲏⲛ ⲙ̀ⲡⲉⲣⲣⲁϣⲓ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲡ̀ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲥⲉϭ̀ⲛⲟⲛⲛ̀ϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ: ⲣⲁϣⲓ ⲇⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲛⲣⲁⲛ ⲥⲉⲥ̀ϧⲏⲟⲩⲧ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲏⲟⲩⲓ̀.
Ⲡⲓⲱ̀ⲟⲩ ⲫⲁ ⲡⲉⲛⲚⲟⲩϯ ⲡⲉ: (ϣⲁ ⲉ̀ⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲉ̀ⲛⲉϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁ̀ⲙⲏⲛ).
Ⲇⲟⲝⲁ ⲥⲓ Ⲕⲉⲣⲓⲉ.