Do You Hear Me Praying Lord?

Font:

Do You hear me praying Lord?
I´m praying to You. (x3)

Oh Lord help me to see, what you want me to be,
Lord I´m praying to you.

Do You hear me praying Lord?
I´m praying to You. (x3)

Oh Lord help me to see, what you want me to be,
Lord I´m praying to you. (x2)