The Rest of the Morning Doxology :: Ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫ̀ⲙⲏⲓ

Font:

Ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫ̀ⲙⲏⲓ: ⲫⲏⲉ̀ⲧⲉⲣⲟ̀ⲩⲱⲓⲛⲓ: ⲉ̀ⲣⲱⲙⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ: ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲉ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ.

Ⲁⲕⲓ̀ ⲉ̀ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ: ϩⲓⲧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ: ⲁϯⲕ̀ⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ: ⲑⲉⲗⲏⲗ ϧⲁ ⲡⲉⲕϫⲓⲛⲓ̀.

Ⲁⲕⲥⲱϯ ⲛ̀Ⲁⲇⲁⲙ: ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲁ̀ⲡⲁⲧⲏ: ⲁ̀ⲕⲉⲣ Ⲉⲩⲁ ⲛ̀ⲣⲉⲙϩⲉ: ϧⲉⲛ ⲛⲓⲛⲁⲕϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫ̀ⲙⲟⲩ.

Ⲁⲕϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅: ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧϣⲏⲣⲓ: ⲉⲛϩⲱⲥ ⲉⲛⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲟⲕ: ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲕⲁ̀ⲅⲅⲉⲗⲟⲥ.

Ϧⲉⲛ ⲡ̀ϫⲓⲛⲑ̀ⲣⲉϥⲓ̀ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ: ⲛ̀ϫⲉ ⲫ̀ⲛⲁⲩ ⲛ̀ϣⲱⲣⲡ: ⲱ̀ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ: ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲫ̀ⲙⲏⲓ.

Ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲁⲓ ⲛ̀ϧⲏⲧⲉⲛ: ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲓⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ: ⲟⲩⲟϩ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲑ̀ⲣⲉϥϩⲟⲃⲥⲧⲉⲛ: ⲛ̀ϫⲉ ⲡ̀ⲭⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲛⲓⲡⲁⲑⲟⲥ.

Ϩⲓⲛⲁ ⲛ̀ⲧⲉⲛϩⲱⲥ ⲉ̀ⲣⲟⲕ: ⲛ̀ⲛⲟⲏ̀ⲧⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲇⲁⲩⲓⲇ: ⲉ̀ⲛⲱϣ ⲟⲩⲃⲏⲕ: ⲟⲩⲟϩ ⲉ̀ⲛϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ.

Ϫⲉ ⲁⲩⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲙ̀ⲫⲟϩ: ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲙ̀ⲫ̀ⲛⲁⲩ ⲛ̀ϣⲱⲣⲡ: ⲉ̀ⲉ̀ⲣⲙⲉⲗⲉⲧⲁⲛ: ϧⲉⲛ ⲛⲉⲕⲥⲁϫⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

Ⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉ̀ⲧⲉⲛⲥ̀ⲙⲏ: ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲁⲓ: ⲛⲁϩⲙⲉⲛ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ Ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ: ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲕⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ.

Ⲫϯ ⲡⲓϥⲁⲓⲣⲱⲟⲩϣ: ⲛ̀ⲣⲉϥⲉ̀ⲣⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ: ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲛ: ⲛ̀ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲛ̀ⲕⲁⲗⲱⲥ.

Ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ ⲉ̀ⲧϫⲟⲣ: ⲛ̀ⲛⲏⲉ̀ⲧⲁⲩⲫⲱⲧ ϩⲁⲣⲟϥ: ⲫ̀ⲣⲉϥϭⲓϣϣⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ: ⲛⲟϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ.

Ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲭ̀ⲣⲏⲥⲧⲟⲥ: ⲁⲕⲥⲟⲃϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲓⲉ̀ϫⲱⲣϩ: ⲁ̀ⲣⲓϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛⲁⲛ ⲙ̀ⲡⲁⲓⲉ̀ϩⲟⲟⲩ: ⲉ̀ⲛⲟⲓ ⲛ̀ⲁⲑⲛⲟⲃⲓ.

Ⲉ̀ⲑⲣⲉⲛⲉⲣⲡ̀ⲉⲙⲡ̀ϣⲁ: ⲉ̀ϥⲁⲓ ⲛ̀ⲛⲉⲛϫⲓϫ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ: ϩⲁⲣⲟⲕ ⲙ̀ⲡⲉⲕⲙ̀ⲑⲟ: ⲭⲱⲣⲓⲥ ϫⲱⲛⲧ ⲛⲉⲙ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉ̀ϥϩⲱⲟⲩ.

Ϧⲉⲛ ⲧⲁⲓ ϩⲁⲛⲁ̀ⲧⲟⲟⲩⲓ̀: ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲉⲛⲙⲱⲓⲧ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ: ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲙⲱⲓⲧ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ϧⲉⲛ ⲡ̀ⲟⲩⲛⲟϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲥ̀ⲕⲉⲡⲏ.

Ⲉ̀ⲑⲣⲉⲛϫⲱ ⲛ̀ⲧⲉⲕⲙⲉⲑⲙⲏⲓ: ⲛ̀ⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ: ⲛ̀ⲧⲉⲛϩⲱⲥ ⲉ̀ⲧⲉⲕϫⲟⲙ: ⲛⲉⲙ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲓⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ.

Ϫⲉ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲕϩⲓⲣⲏⲛⲏ: Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲡⲉⲛⲥ̅ⲱ̅ⲣ̅: ⲁ̀ⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁ̀ⲛⲧⲱⲟⲩⲛ: ϫⲉ ̀ⲁⲛⲉⲣϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉ̀ⲣⲟⲕ.

Ϩⲏⲡⲡⲉ ⲟ̀ⲩⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ: ⲓⲉ ⲟⲩⲡⲉⲧϩⲟⲗϫ ⲉ̀ⲃⲏⲗ: ⲉ̀ⲡ̀ϯⲙⲁϯ ⲛ̀ϩⲁⲛⲥ̀ⲛⲏⲟⲩ: ⲉ̀ⲩϣⲟⲡ ϩⲓ ⲟⲩⲙⲁ.

Ⲉⲩⲉⲣⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓⲛ: ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁ̀ⲅⲁⲡⲏ ⲙ̀ⲙⲏⲓ: ⲛ̀ⲉⲩⲁ̀ⲅⲅⲉⲗⲓⲕⲏ: ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲓⲁ̀ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.

Ⲙⲫ̀ⲣⲏϯ ⲙ̀ⲡⲓⲥⲟϫⲉⲛ: ⲉ̀ϯⲁ̀ⲫⲉ ⲙ̀Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲉ̀ϥⲛⲏⲟⲩ ⲉ̀ϫⲉⲛ ϯⲙⲟⲣⲧ: ϣⲁ ̀ⲉ̀ϧ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ⲛⲓϭⲁⲗⲁⲩϫ.

Ⲉ̀ϥⲑⲱϩⲥ ⲙ̀ⲙⲏⲛⲓ ⲛⲓⲃⲉⲛ: ⲛⲓϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲁⲗⲱⲟⲩⲓ̀: ⲛⲉⲙ ⲛⲓϧⲉⲗϣⲓⲣⲓ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲁ̀ⲕⲟⲛⲓⲥⲧⲏⲥ.

Ⲛⲁⲓ ⲉ̀ⲧⲁϥϩⲟⲧⲡⲟⲩ ⲉ̀ⲩⲥⲟⲡ: ⲛ̀ϫⲉ Ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲛ̀ⲟⲩⲕⲩⲑⲁⲣⲁ: ⲉⲩⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀Ⲫϯ ⲛ̀ⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ.

Ϧⲉⲛ ϩⲁⲛⲁⲯⲗⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲱⲥ: ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϩⲱⲇⲏ ⲙ̀ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ: ⲙ̀ⲡⲓⲉ̀ϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲉ̀ϫⲱⲣϩ: ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̀ⲁⲧⲭⲁⲣⲱϥ.

(Ⲉⲑⲃⲉ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ)
Ⲛⲑⲟ ⲑ̀ⲙⲁⲩ ⲙ̀ⲡⲓⲟⲩⲱⲓⲛⲓ: ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲙ̀ⲙⲁⲥⲛⲟⲩϯ: ⲁ̀ⲣⲉϥⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲓⲗⲟⲅⲟⲥ: ⲡⲓⲁ̀ⲭⲱⲣⲓⲧⲟⲥ.

Ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲑ̀ⲣⲉⲙⲁⲥϥ: ⲁⲣⲉⲟ̀ϩⲓ ⲉⲣⲉⲟⲓ ⲙ̀ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ϧⲉⲛ ϩⲁⲛϩⲱⲥ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲥ̀ⲙⲟⲩ: ⲧⲉⲛϭⲓⲥⲓ ⲙ̀ⲙⲟ.

Ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ: ⲛⲉⲙ ⲡ̀ϯⲙⲁϯ ⲙ̀Ⲡⲉϥⲓⲱⲧ: ⲛⲉⲙ Ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ⲁϥⲓ̀ ⲁϥⲥⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟⲛ.

Ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲛ ⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ: ⲉⲑⲣⲉⲛϣⲁϣⲛⲓ ⲉⲩⲛⲁⲓ: ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲉⲡ̀ⲣⲉⲥⲃⲓⲁ̀: ⲛ̀ⲧⲟⲧϥ ⲙ̀ⲡⲓⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲓ.

Ⲁⲡⲓⲥ̀ⲑⲟⲓⲛⲟϥⲓ ⲉⲧⲥⲱⲧⲡ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲓⲁ̀: ⲁϥϣⲉⲛⲁϥ ⲉ̀ⲡ̀ϣⲱⲓ: ϣⲁ ⲡⲓⲑ̀ⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̀Ⲫⲓⲱⲧ.

Ⲉϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲥ̀ⲑⲟⲓⲛⲟϥⲓ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲬⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲙ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲤⲉⲣⲁⲫⲓⲙ: Ⲙⲁⲣⲓⲁ̀ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ.

Ⲭⲉⲣⲉ ϯⲫⲉ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ: ⲑⲏⲉ̀ⲧⲁ Ⲫⲓⲱⲧ ⲑⲁⲙⲓⲟⲥ: ⲁϥⲭⲁⲥ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̀ⲉⲙⲧⲟⲛ: ⲙ̀Ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲛⲣⲓⲧ.

Ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓⲑ̀ⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲙ̀ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲛ: ⲙ̀ⲫⲏⲉ̀ⲧⲟⲩϥⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲟϥ: ϩⲓϫⲉⲛ ⲛⲓⲬⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲙ.

Ⲭⲉⲣⲉ ϯⲡ̀ⲣⲟⲥⲧⲁⲧⲏⲥ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ: ⲛ̀ⲑⲟ ⲅⲁⲣ ⲁ̀ⲗⲏⲑⲱⲥ: ⲡⲉ ⲡ̀ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ.

Ⲁⲣⲓⲡ̀ⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲓⲛ ⲉ̀ϫⲱⲛ: ⲱ̀ ⲑⲏⲉⲑⲙⲉϩ ⲛ̀ϩ̀ⲙⲟⲧ: ⲛⲁϩⲣⲉⲛ Ⲡⲉⲛⲥ̅ⲱ̅ⲣ̅: Ⲡⲉⲛⲟ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

Ϩⲟⲡⲱⲥ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁϫⲣⲟⲛ: ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ: ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉϥⲉⲣϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛⲁⲛ: ⲙ̀ⲡⲓⲭⲱ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ.

Ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲡ̀ⲣⲉⲥⲃⲓⲁ̀: ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲑⲉⲟ̀ⲧⲟⲕⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ Ⲙⲁⲣⲓⲁ̀: Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲁⲣⲓϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛⲁⲛ: ⲙ̀ⲡⲓⲭⲱ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ.

(Ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ)
Ϩⲁⲛⲁⲛϣⲟ ⲛ̀ϣⲟ: ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲑ̀ⲃⲁ ⲛ̀̀ⲑ̀ⲃⲁ: ⲛ̀ⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ: ⲛⲉⲙ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅.

Ⲉⲩⲟ̀ϩⲓ ⲉ̀ⲣⲁⲧⲟⲩ: ⲙ̀ⲡⲉⲙ̀ⲑⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲑ̀ⲣⲟⲛⲟⲥ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ: ⲉⲩⲱϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ.

Ϫⲉ ⲭ̀ⲟⲩⲁⲃ ⲭ̀ⲟⲩⲁⲃ: ⲭ̀ⲟⲩⲁⲃ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ: ⲡⲓⲱ̀ⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲁⲓⲟ̀: ⲉⲣⲡⲣⲉⲡⲓ ⲛ̀Ϯⲧ̀ⲣⲓⲁⲥ.

Ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲡ̀ⲣⲉⲥⲃⲓⲁ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲡ̀ⲭⲟⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ: Ⲡⲟ̅ⲥ̅...

(Ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲁ̀ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ)
Ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ: ⲁⲩϩⲓⲱⲓϣ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲑⲛⲟⲥ: ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ: ⲛ̀ⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅.

Ⲁ ⲡⲟⲩϧ̀ⲣⲱⲟⲩ ϣⲉⲛⲁϥ: ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲟⲩⲥⲁϫⲓ ⲁⲩⲫⲟϩ: ϣⲁ ⲁⲩⲣⲏϫⲥ ⲛ̀ϯⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ.

Ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲩⲭⲏ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲁⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲓⲟϯ ⲛ̀ⲁ̀ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ: Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲁ̀ⲣⲓϩ̀ⲙⲟⲧ...

(Ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ)
Ϩⲁⲛⲭ̀ⲗⲟⲙ ⲛ̀ⲁⲧⲗⲱⲙ: ⲁϥⲧⲏⲓⲧⲟⲩ ⲛ̀ϫⲉ Ⲡⲟ̅ⲥ̅: ϩⲓϫⲉⲛ ⲡ̀ⲭⲟⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ.

Ⲁϥⲧⲟⲩϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲟⲩ: ϫⲉ ⲁⲩⲫⲱⲧ ϩⲁⲣⲟϥ: ⲁⲩⲉⲣϣⲁⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ: ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

Ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲩⲭⲏ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲡ̀ⲭⲟⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ: Ⲡⲟ̅ⲥ̅....

(Ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲏⲉⲑⲟⲩⲁⲃ)
Ⲛⲏⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲛ̀ⲧⲁⲕ: ⲉⲩⲉ̀ⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲟⲕ: ⲉⲩⲉ̀ⲥⲁϫⲓ ⲙ̀ⲡ̀ⲱ̀ⲟⲩ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ.

Ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ Ⲡⲁⲛⲟⲩϯ: ⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲉ̀ⲛⲉϩ: ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲟ̅ⲥ̅: ϣⲁ ⲛⲓⲅⲉⲛⲉⲁ̀ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

Ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲩⲭⲏ: ⲛ̀ⲧⲉ ⲡ̀ⲭⲟⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲥ̀ⲧⲁⲩⲣⲟⲫⲟⲣⲟⲥ: ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲑ̀ⲙⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓⲕⲉⲟⲥ: Ⲡⲟ̅ⲥ̅...

(Ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ)
Ⲭⲉⲣⲉ Ⲏⲗⲓⲁⲥ: ⲡⲓⲥⲟⲫⲣⲟⲛ ⲙ̀ⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ: ⲛⲉⲙ Ⲉⲗⲓⲥⲉⲟⲥ: ⲡⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲙ̀ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

Ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲣⲉϥϩⲓⲱⲓϣ: ϧⲉⲛ ϯⲭⲱⲣⲁ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲭⲏⲙⲓ: Ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲓⲁ̀ⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ: ⲡⲉⲥϣⲟⲣⲡ ⲛ̀ⲛⲉϥⲉⲣϩⲉⲙⲓ.

Ⲛⲑⲟ ⲡⲉ ⲑ̀ⲙⲁⲩ ⲙ̀Ⲫϯ: Ⲙⲁⲣⲓⲁ̀ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀ⲙⲟϥ ⲉ̀ϫⲱⲛ: ⲉⲑⲣⲉϥⲛⲁⲓ ϧⲁ ⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ.

Ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲃⲁ Ⲥⲉⲩⲏⲣⲟⲥ: ⲫⲏⲉⲧⲁ ⲛⲉϥⲥ̀ⲃⲱⲟⲩⲓ̀ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ⲉ̀ⲣⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲙ̀ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲥ.

Ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲟ̀ⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲧⲏⲥ: ⲁⲃⲃⲁ Ⲇⲓⲟⲥⲕⲟⲣⲟⲥ: ⲁϥⲙⲓϣⲓ ⲉ̀ϫⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ: ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲓϩⲉⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ.

Ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲓⲟϯ ⲧⲏⲣⲟⲩ: ⲉ̀ⲧⲁⲩⲣⲁⲛⲁϥ ⲙ̀Ⲡⲟ̅ⲥ̅: ⲉ̀ⲣⲉ ⲡⲟⲩⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ϣⲱⲡⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲣⲉϥⲣⲱⲓⲥ.

Ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲉⲩⲭⲏ: ⲁⲣⲓϩ̀ⲙⲟⲧ ⲛⲁⲛ Ⲫϯ: ⲙ̀ⲡⲓⲭⲱ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ: ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲥⲱϯ.

Ⲛⲉⲕⲛⲁⲓ ⲱ̀ Ⲡⲁⲛⲟⲩϯ: ϩⲁⲛⲁⲧϭⲓⲏ̀ⲡⲓ ⲙ̀ⲙⲱⲟⲩ: ⲥⲉⲟϣ ⲉ̀ⲙⲁϣⲱ: ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲕⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ.

Ⲛⲓⲧⲉⲗⲧⲓⲗⲏ ⲙ̀ⲙⲟⲩⲛϩⲱⲟⲩ: ⲥⲉⲏ̀ⲡ ⲛ̀ⲧⲟⲧⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ: ⲡⲓⲕⲉϣⲱ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫ̀ⲓⲟⲙ: ⲥⲉⲭⲏ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ.

Ⲓⲉ ⲁⲩⲏⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ: ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ: ⲛⲁⲓ ⲉⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⲉ̀ⲃⲟⲗ: ⲙ̀ⲡⲉⲕⲙ̀ⲑⲟ Ⲡⲁⲟ̅ⲥ̅.

Ⲛⲓⲛⲟⲃⲓ ⲉⲧⲁⲓⲁⲧⲟⲩ: Ⲡⲁⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲛⲉⲕⲉⲣⲡⲟⲩⲙⲉⲩⲓ̀: ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̀ⲡⲉⲣϯϩ̀ⲑⲏⲕ: ⲉ̀ⲛⲁⲁ̀ⲛⲟⲙⲓⲁ̀.

Ϫⲉ ⲡⲓⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲁⲕⲥⲟⲧⲡϥ: ϯⲡⲟⲣⲛⲏ ⲁⲕⲥⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟⲥ: ⲡⲓⲥⲟⲛⲓ ⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲓ̀ⲛⲁⲙ: Ⲡⲁⲟ̅ⲥ̅ ⲁⲕⲉⲣⲡⲉϥⲙⲉⲩⲓ̀.

Ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ Ⲡⲁⲟ̅ⲥ̅: ϧⲁ ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ: ⲙⲁⲧ̀ⲥⲁⲃⲟⲓ ⲛ̀ⲧⲁⲓ̀ⲣⲓ: ⲛ̀ⲟⲩⲙⲉⲧⲁ̀ⲛⲁⲟⲓⲁ̀.

Ϫⲉ ⲭ̀ⲟⲩⲱϣ ⲙ̀ⲫ̀ⲙⲟⲩ ⲁⲛ: ⲙ̀ⲡⲓⲣⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲙ̀ⲫ̀ⲣⲏϯ ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁⲥⲑⲟϥ: ⲛ̀ⲧⲉⲥⲱⲛϧ ⲛ̀ϫⲉ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ.

Ⲙⲁⲧⲁⲥⲑⲟⲛ Ⲫϯ: ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ: ⲁⲣⲓⲟⲩⲓ̀ ⲛⲉⲙⲁⲛ: ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉⲕⲙⲉⲧⲁ̀ⲅⲁⲑⲟⲥ.

Ϫⲉ ⲛ̀ⲑⲟⲕ ⲟⲩⲁ̀ⲅⲁⲑⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲛⲁⲏⲧ: ⲙⲁⲣⲟⲩⲧⲁϩⲟⲛ ⲛ̀ⲭⲱⲗⲉⲙ: ⲛ̀ϫⲉ ⲛⲉⲕⲙⲉⲧϣⲉⲛϩⲏⲧ.

Ϣⲉⲛϩⲏⲧ ϧⲁⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ: Ⲡⲟ̅ⲥ̅ Ⲫϯ Ⲡⲉⲛⲥ̅ⲱ̅ⲣ̅: ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛ: ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲛⲁⲓ.

Ⲛⲁⲓ ⲕ̀ⲓ̀ⲣⲓ ⲙ̀ⲡⲟⲩⲙⲉⲩⲓ̀: ⲱ̀ ⲡⲉⲛⲛⲏⲃ Ⲡⲭ̅ⲥ: ⲉⲕⲉ̀ϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲙⲏϯ: ⲉⲕⲱϣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ.

Ϫⲉ ⲧⲁϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁ̀ⲛⲟⲕ: ϯϯ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲱⲧⲉⲛ: ⲧ̀ϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙ̀Ⲡⲁⲓⲱⲧ: ϯⲭⲱ ⲙ̀ⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ.

Ⲡ̀ⲟⲩⲣⲟ ⲛ̀ⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ: ⲙⲟⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲕϩⲓⲣⲏⲛⲏ: ⲥⲉⲙⲛⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉⲕϩⲓⲣⲏⲛⲏ: ⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ.

Ϫⲱⲣ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ⲛⲓϫⲁϫⲓ: ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ̀: ⲁ̀ⲣⲓⲥⲟⲃⲧ ⲉ̀ⲣⲟⲥ: ⲛ̀ⲛⲉⲥⲕⲓⲙ ϣⲁ ⲉ̀ⲛⲉϩ.

Ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ Ⲡⲉⲛⲛⲟⲩϯ: ϧⲉⲛ ⲧⲉⲛⲙⲏϯ ϯⲛⲟⲩ: ϧⲉⲛ ⲡ̀ⲱ̀ⲟⲩ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲡⲉϥⲓⲱⲧ: ⲛⲉⲙ Ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅.

Ⲛ̀ⲧⲉϥⲥ̀ⲙⲟⲩ ⲉ̀ⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲉⲛ:ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲟⲩⲃⲟ ⲛ̀ⲛⲉⲛϩⲏⲧ:ⲛ̀ⲧⲉϥⲧⲁⲗϭⲟ ⲛ̀ⲛⲓϣⲱⲛⲓ:ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ.

Ⲧⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙ̀ⲙⲟⲕ ⲱ̀ Ⲡⲭ̅ⲥ: ⲛⲉⲙ Ⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛ̀ⲁ̀ⲅⲁⲑⲟⲥ: ⲛⲉⲙ Ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅: ϫⲉ ⲁⲩⲁϣⲕ ⲁⲕⲥⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟⲛ.