Aspasmos Watos :: Ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲱ̀ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ :: اسبسمس واطس

Font:

Ⲙⲁⲣⲉⲛⲑⲱⲟⲩϯ ⲱ̀ⲛⲓⲗⲁⲟⲥ: ⲙ̀ⲙⲁⲓⲛⲟⲩϯ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲛ̀ⲧⲉⲛⲧⲁⲓⲟ̀ ⲛ̀ⲛⲁⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ: ⲛⲓⲁ̀ⲅⲓⲟⲥ Ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲃⲁⲭⲟⲥ.

Ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲁ̅ⲗ̅ ⲁ̅ⲗ̅...