Praxis Response :: Ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲱ̀ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ :: مرد الإبركسيس

Font:

Ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲱ̀ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ: ⲭⲉⲣⲉ ⲡⲓϣⲱⲓϫ ⲛ̀ⲅⲉⲛⲛⲉⲟⲥ: ⲭⲉⲣⲉ ⲛⲓⲁⲑⲗⲟⲫⲟⲣⲟⲥ: ⲛⲓⲁ̀ⲅⲓⲟⲥ Ⲥⲉⲣⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ Ⲃⲁⲭⲟⲥ.