Gospel Response :: Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀Ⲡⲟ̅ⲥ̅

English
Coptic
Arabic
Font:

Pray to the Lord on our behalf, O my father the pontiff, our holy father Abba (Tawadros), that he may forgive us our sins.

Ⲧⲱⲃϩ ⲙ̀Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲉ̀ϩ̀ⲣⲏⲓ ⲉ̀ϫⲱⲛ: ⲱ̀ ⲛⲁⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̀ⲓⲱⲧ ⲙ̀ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ: ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲁⲃⲃⲁ (Ⲑⲉⲟ̀ⲇⲟⲣⲟⲥ): ⲛ̀ⲧⲉϥ ⲭⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ.

أطلب عنا يا سيدي الأب البطريرك، أبانا الطاهر أنبا (تواضروس)، ليغفر لنا خطايانا.