Aspasmos Watos - 1st Week :: Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ :: اسبسموس واطس للاسبوع الاول

Kiahk - Liturgy & Vespers

Ibrahim Ayad


English
Coptic
Arabic
Font:

Gabriel the holy Angel, announced to the Virgin, "Hail to you O full of grace, the Lord is with you."

Ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲓⲁ̀ⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁϥϩⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ ⲛ̀ϯⲠⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ: ϫⲉ ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉ̀ⲑⲙⲉϩ ⲛ̀ϩ̀ⲙⲟⲧ: ⲟⲩⲟϩ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲉ.

غبريال الملاك بشر العذراء قائلاً: افرحي يا ممتلة نعمة الرب معك،

"Behold you will conceive, and bring forth a Son, He will be named Jesus," so the wise one answered, "Let it be according to Your will O Lord."

Ⲧⲉⲣⲁⲉ̀ⲣⲃⲟⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲙⲓⲥⲓ ⲛ̀ⲟⲩϢⲏⲣⲓ: ⲉⲩⲉ̀ⲙⲟⲩϯ ⲉ̀ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛ̀ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅: ⲁⲥⲉ̀ⲣⲟⲩⲱ ⲛ̀ϫⲉ ϯⲥⲁⲃⲉ: ⲡⲉⲧϩ̀ⲛⲁⲕ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲓ

ستحبلين وتلدين ابناً ويدعي اسمه يسوع. فأجابت الحكيمة: لتكن مشيئتك يا رب.

Alleluia Alleluia Alleluia the begotten of the Father before all ages. Save us and have mercy upon us.

Ⲁⲗⲗⲏⲗⲟⲩⲓⲁ ⲁ̅ⲗ̅ ⲁ̅ⲗ̅: ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ Ⲫ̀ⲓⲱⲧ ϧⲁϫⲱⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓ ⲉ̀ⲱ̀ⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ: ⲥⲱϯ ⲙ̀ⲙⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲛ.

هلليلويا هلليلويا هلليلويا المولود من الآب قبل كل الدهور خلصنا وارحمنا.

Holy, holy, holy...

Ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲅⲓⲟⲥ...

قدوس قدوس قدوس...