I've got the joy, joy, joy, joy

English

I've got the joy, joy, joy, joy

(down in my heart,where?)x2

down in my heart.

I've got the joy, joy, joy, joy

down in my heart, where?

down in my heart to stay.

(And i'm so happy, so very happy, I've got the love of jesus in my heart)x2

I've got the peace that passes understanding

(down in my heart, where?)x2

down in my heart.

I've got the peace that passes understanding

down in my heart, where?

down in my heart to stay.

(And i'm so happy, so very happy, I've got the love of jesus in my heart)x2