Serbian folk songs

edited June 2013 in Random Issues
Here I will post songs which are not singed in the Church, but are traditional Serbian songs about love, history etc.

Comments

 • This is a folk song from Serbian province of Kosovo. This is a sad song, it is about empty Kosovo because Muslims attacked it and killed lots of Serbs.

  http://www.youtube.com/watch?v=RsaVz9E0SKY

  Gora

  Gora yechi sama pusta,
  Kazuy goro pustaro,
  Gde ti ye slavuyev poy ?

  Polye samo, Kosovo,
  Kazuy polye Kosovo,
  Gde ti ye yunak tvoy ?

  Kamen beo ostao tvoy,
  Kazuy polye Kosovo,
  Gde ti ye spomen tvoy ?

 • This is a Serbian sad love folk song from Kosovo province about some John ("Yovan"). A bird Nightingale (عندليب) speaks with John and told him that the girl he loves will be married for some another because her parents wish so.

  http://www.youtube.com/watch?v=yDCOCmelEF8

  Svu noch mi bilbil prepeva

  Svu noch mi bilbil prepeva,
  Oh, aman, svu noch mi bilbil prepeva.

  Na Yovanovi pendzheri,
  Oh, aman, na Yovanovi pendzheri.

  Ustani mladi Yovane,
  Oh, aman, ustani mladi Yovane.

  Tvoye se drago udava,
  Oh, aman, tvoye se drago udava.

  Neka gu nek se udava,
  Oh, aman, neka gu nek se udava.

  Dochi chu dragi na svadbu,
  Oh, aman, dochi chu dragi na svadbu.
 • Serbian Christmas folk song:
  http://www.youtube.com/watch?v=RNqaisoaWIA
  (Rearranged in this video by Serbian pop rock musicians which sing it in a more modern way)

  Bozhich, Bozhich, blagi dan,
  Blagog Hrista rodyendan,
  Bozhich, Bozhich, svetli dan,
  Sav ye Bogom obasyan.

  Dyeva Hrista rodila,
  Pelenama povila,
  U pechini Hristos spi,
  Sveta Dyeva nad Nyim bdi.

  Slama lepo mirishe,
  Bogomayka uzdishe,
  Utom zvezda zasiya,
  Pechina se zagriya.

  Andzheli se spustishe,
  Pastirima yavishe:
  Vesel'te se svi nochas,
  Rodi nam se Hristos Spas!

  Kad to chuli pastiri,
  Srce im se umiri,
  Pa kliknushe svi u glas:
  Nek' se slavi Hristos Spas!

  Nek' mir svuda caruye,
  Nek' se srce raduye,
  Nek' se svako popravlya
  I Gospoda proslavlya.

  Pa, gle i mi Srpchichi,
  K'o srebrni zvonchichi,
  Bogomayku hvalimo,
  Hrista Boga slavimo.

  Bozhich, Bozhich, blagi dan,
  Blagog Hrista rodyendan,
  Bozhich, Bozhich, svetli dan,
  Sav svetloshchu obasyan.

  The same song as it is usually chanted:
  http://www.youtube.com/watch?v=vuISL8OWlVM


 • Serbian song about Serbian soldiers who are going in war to defend Serbia from the Muslims who are attacking Serbian province of Kosovo:
  http://www.youtube.com/watch?v=v0Pwa-3YYQQ

  Hriste Bozhe, raspeti i sveti,
  Srpska zemlya kroz oblake leti,
  Leti preko nebeskih visina,
  Krila su yoy Morava i Drina.

  Na Trisveto i na trisastavno,
  Odlazimo na Kosovo ravno,
  Odlazimo na sudzheno mesto,
  Zbogom mayko, sestro i nevesto.

  Zbogom prvi nerodzheni sine,
  Zbogom ruzho, zbogom ruzmarine,
  Zbogom leto, yeseni i zimo,
  Odlazimo da se ne vratimo.

  Song in English:

  Christ our Lord, Crucified and Holy,
  Serbian land is flying through the clouds.
  It is flying over the heavenly heights,
  Its wings are Morava and Drina.

  On three-holy and three-unified,
  We are going to Kosovo field.
  We are going to our destined place
  Farewell my mother, sister and bride.

  Farewell my first, unborn son,
  Farewell rose, farewell rosemary.
  Farewell summer, autumn and winter,
  We are leaving never to come back.

  Other rearrangements:
  http://www.youtube.com/watch?v=2qq8peAYypU

  The same song by Russian nuns:
  http://www.youtube.com/watch?v=UHBZjTkUNFY

  The same song by Serbian soldiers:
  http://www.youtube.com/watch?v=J0qS4Ovu0GY

  The same song by Russian soldiers:
  http://www.youtube.com/watch?v=gBI2KGcQUwM

  The same song by Serbian hip-hop band "Belgrade Syndicate":
  http://www.youtube.com/watch?v=ISFFU3tk7ak

  The same song by Serbian pop-rock band "357":
  http://www.youtube.com/watch?v=OfI1cxAuiq0

 • Serbian love folk song from Kosovo province about some girl Maria (Mary, Maro) who is thoughtful about man she love who went on a long trip.

  http://www.youtube.com/watch?v=KjZDghOBSIk

  Mariyo, deli, bela kumriyo
  Mariyo, deli, bela kumriyo, mori, shto ti ye?
  Maro, krotko, mori, odenje,
  Shto ti ye? Maro, tiyo, mori, zborenye.

  Da li ti, Maro, tezhit stomnite, mori,
  Ili ti, Maro, tezhit, mori, dyerdani?

  Nito mi, ago, tezhit stomnite, mori,
  Nito mi, ago, tezhit, mori, dyerdani.

  Toko mi, ago, tezhit merakot, more,
  Moy merak, ago, mi ye, more, daleko.

  Other musical variants of the same song:

  http://www.youtube.com/watch?v=lnM--omashs (My favorite)

  http://www.youtube.com/watch?v=TheL7KyYMdE

  http://www.youtube.com/watch?v=usOW5aM77WY

 • Traditional Serbian folk song about some girl who loves some Theodore.

  http://www.youtube.com/watch?v=gbZHawQQP6Y

  Tsveche tsafnalo, nine, u nasha gradina,
  Tsveche tsafnalo, nine moy, u nasha gradina,
  Kak da kaydishem, male, da ga odkasnem?
  Zhauno me miuno, male moy, da ga odkasnem.

  Tche si ga dade, male, na mlado momtse,
  Tche si ga dade, male moy, na mlado momtse,
  Na mlado momche, male moy, na erden Thodorche,
  Na mlado momche, male moy, na erden Thodorche.
Sign In or Register to comment.