Songs Coptic Ibrahim Ayad and Chorus Coptic Melodies I
Coptic Melodies I - Coptic
Ibrahim Ayad and Chorus
1
Introduction1:18
2
Evlogymenos6:34
3
Rashene3:24
4
Ti met esnouti - (Elfadael)12:24
5
Pashois (Resurrection)6:03
6
Vol Evol9:10
7
Piepnevma18:53
8
Ton Sina1:19
9
Piehmotghar5:57
10
Ontos (Apostle's Fast)14:43
11
Psalm 150 - Kiahk Praises7:46
12
Epourou6:08
13
Marenousht - (Midnight Praises7:48
14
Asomen (Apostle's Fast)14:36
15
Tolithos Fragis (Resurrection)2:28
16
Evnoti Nai Nan (Conclusion of4:07
17
Shenouti To Makario4:48