Samamt Ozonay

1-Samamt ozanay lam asma3
sotak lee yonadeenee
lakan ba3eedan atlaktoha
le sam3 ilshar yaghweynee

r: beyn yadayk ya rabee hayatee
ant taraha be 3eyn ilhanan
la tanzor lee ka khatayay
bel bel rahma tool ilzaman

2-aghmadt 3aynay lam ara
yadak maftooha tad3yneee
lakin ba3eedan atlaktoha
le nazar ilshar yaghweynee

3-amsakt shafatay lam antak
ad3ook hata ta2tynee
lakan ba3eedan atlaktoha
la kowl ilshar yaghweynee

4-kayadt yaday lam amsak
yameynak hata tahdynee
lakan ba3eedan atlaktoha
le fa3l ilshar yaghweynee

5-hawasee we kol afkaree
we kol ma to3tynee
ba3eedan 3ank atlaktoha
le fa3l ilshar yaghweynee