5th Part of the Saturday Theotokia :: Ⲁⲣⲉϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲁϩ ⲥ̀ⲛⲟⲩϯ ⲙ̀ⲫⲉ

English
Coptic
Arabic
Font:

The Fifth Part:

Ⲡⲓⲉ̀ⲧⲓⲟⲟⲩ:

القطعة الخامسة:

You became a second heaven, on earth O Mother of God, for out of you the Sun of righteousness, shone upon us.

Ⲁⲣⲉϣⲱⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲙⲁϩ ⲥ̀ⲛⲟⲩϯ ⲙ̀ⲫⲉ: ϩⲓϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲱ̀ ϯⲙⲁⲥⲛⲟⲩϯ: ϫⲉ ⲁϥϣⲁⲓ ⲛⲁⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ⲛ̀ϧⲏϯ: ⲛ̀ϫⲉ ⲡⲓⲣⲏ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲇⲓⲕⲉⲟ̀ⲥⲩⲛⲏ.

صرت سماء ثانيه. على الارض يا والده الاله. لأنه أشرق لنا منك. شمس البر.

+ You gave birth to Him according to the prophecies, without seed or corruption, for He is the Creator, and the Word of the Father.

+ Ⲁⲣⲉϫ̀ⲫⲟϥ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲡ̀ⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ̀: ⲁϭⲛⲉ ϫ̀ⲣⲟϫ ⲛ̀ⲁ̀ⲧⲧⲁⲕⲟ: ϩⲱⲥ ⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ: ⲟⲩⲟϩ ⲛ̀Ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ⲓⲱⲧ.

ولدته كالنبوه. بغير زرع ولا فساد. وهو الخالق. وكلمه الاب.

Hail to you O full of grace, hail to you who has found grace, hail to you who has given birth to Christ, the Lord is with you.

Ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉⲑⲙⲉϩ ⲛ̀ϩ̀ⲙⲟⲧ: ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲁⲥϫⲉⲙ ϩ̀ⲙⲟⲧ: ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲁⲥⲙⲉⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲉ.

السلام لك يا ممتلئة نعمة. السلام لك يا من وجدت نعمة. السلام لك يا من ولدت المسيح. الرب معك.