3rd Part of the Saturday Theotokia :: Ϩⲱⲥ ⲙⲁⲛ̀ϣⲉⲗⲉⲧ ⲛ̀ⲁⲧⲧⲁⲕⲟ

English
Coptic
Arabic
Font:

The Third Part:

Ⲡⲓϣⲟⲙⲧ:

القطعة الثالثة:

Like a bride without blemish, the Holy Spirit came upon you, and the power of the most high, overshadowed you O Mary.

Ϩⲱⲥ ⲙⲁⲛ̀ϣⲉⲗⲉⲧ ⲛ̀ⲁⲧⲧⲁⲕⲟ: ⲁ̀ⲡⲓⲠ̀ⲛ̅ⲁ̅ ⲉ̅ⲑ̅ⲩ̅ ⲓ̀ ⲉ̀ϫⲱ: ⲟⲩϫⲟⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ⲫⲏⲉ̀ⲧϭⲟⲥⲓ: ⲉⲑⲛⲁⲉ̀ⲣϧⲏⲓⲃⲓ ⲉ̀ⲣⲟ Ⲙⲁⲣⲓⲁ.

كخدر بغير فساد. الروح القدس حل عليك. وقوه العلى. ظللتك يا مريم.

+ For you have given birth, to the true Word, the Son of the ever-existing Father, who came and redeemed us from our sins.

+ Ϫⲉ ⲁ̀ⲣⲉϫ̀ⲫⲟ ⲙ̀ⲡⲓⲁ̀ⲗⲏⲑⲓⲛⲟⲥ: ⲛ̀Ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̀Ϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ Ⲫ̀ⲓⲱⲧ: ⲉⲑⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲉ̀ⲛⲉϩ: ⲁϥⲓ̀ ⲁϥⲥⲟⲧⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲓ.

لانك ولدت. الكلمه الحقيقى أبن الاب. الدائم الى الابد. أتى وخلصنا من خطايانا.

Hail to you O full of grace, hail to you who has found grace, hail to you who has given birth to Christ, the Lord is with you.

Ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉⲑⲙⲉϩ ⲛ̀ϩ̀ⲙⲟⲧ: ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲁⲥϫⲉⲙ ϩ̀ⲙⲟⲧ: ⲭⲉⲣⲉ ⲑⲏⲉ̀ⲧⲁⲥⲙⲉⲥ Ⲡⲭ̅ⲥ̅: ⲟⲩⲟϩ Ⲡⲟ̅ⲥ̅ ϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲉ.

السلام لك يا ممتلئة نعمة. السلام لك يا من وجدت نعمة. السلام لك يا من ولدت المسيح. الرب معك.