To Lithos :: Tou li;ouc `vragic;en :: طو ليثوس

English
Coptic
Arabic

When the stone was sealed by the Jews, and the soldiers were guarding Your undefiled Body, You arose on the third day, O Savior, granting life to the world. For this reason, the heavenly powers cried out to You, O Giver of Life, "Glory to Your Resurrection O Christ. Glory to Your kingdom. Glory be to Your Economy, O You who alone are Lover of Mankind."

Tou li;ouc `vragic;en toc `upo twn Ioudewn@ ke `c`tratiw twn vulaccon twn to a,ranton cou Cwma@ `anectyc `tri`ymeroc Cwtyr@ dwroumenoc tw kocmw tyn zwyn@ dia touto `edunamic twn ouranwn `ebown ci zw`odota@ doxa ty `Anactaci cou `<ricte@ doxa ty bacilia cou@ doxa ty oikonomia cou@ mone Vilan`;rwpe.

أن الحجر لما خُتِم من اليهود وجسدك الطاهر حُفِظ من الجند، قُمت في اليوم الثالث أيها المخلص، مانحاً العالم الحياة. لأجل هذا قوات السموات هتفوا إليك يا واهب الحياة "المجد لقيامتك أيها المسيح، المجد لتدبيرك، المجد لملكك يا محب البشر وحدك."

Greek-English:
To lithos-fra-gisentos, e-poton eio-theon, kes-tra-teio ton filas son-ton to akran-ton-sosoma, anees tees etri emeros soteer, thoro-menos to kosmo tin zo-een, zeia toto e-zenamis ton o-ranon e-bo-on si zo-o-zota, zoxati anastasi so Ekhriste, zoxati vasi-leia so, zoxati-e-konomia, so mone filan, ethrope.