Evfrenestho ta orania :: Eu`vrenc;w ta ourani`a

Euvrenc;w ta ourania @ agalliac;w ta epigia @ oti epiyce kratoc en Bra,ioni autou oKurioc @ ep atyce tw ;anatw ton ;anaton @ prwtotokoc twn nekrwn egento @ ek kiliac adou errucato `ymac @ ke pa rec,e tw kocmw to mega `eleoc.

Euvrenc;w ta ourania @ agalliac;w ta epigia @ oti epiyce kratoc en Bra,ioni autou oKurioc @ ep atyce tw ;anatw ton ;anaton @ prwtotokoc twn nekrwn egento @ ek kiliac adou errucato `ymac @ ke pa rec,e tw kocmw to mega `eleoc.

Last Updated: Dec 15, 2014 09:28:26 AM by dshihata
Added: Mar 2, 2010 12:44:48 AM by dshihata