Special Hymn :: Hyppe af ouws :: لحن خاص

Hyppe af ouws `nje Kwctantinoc polic `eiri `nouhap `ndikeon aV] `nte `tve rasi ejwf.

A`pouro Kwnctantinoc polic `iri nou `ehoou `mmici kata `tcuni;`ia `nniourwou.

Afouwrp af;wou]@ `nnefdunatoc@ nijwri `nte tefmetouro@ afcobt nwou `ntefciwouini `ntoujwkem `mpatouh emci nemaf.

Etausensousa ]ciwouni@ `a`pouro twnf afse nemwou jemypwc `ncemeui `erof je ouon ou=p=n=a `mmet[aci hyt nemaf.

Eta `pourose sa ]ci`wouni afjoust afnau `epipara,ityc `ere ouwsnicaqoun `mmof@ `apefhyt `mkah `e`hryi `ejwf.

`Mpinau `erok ekcwbi `enehpwc akcwbi qen pai `ehoou peje Bica pima;ytyc@ efcaji nem abba Senou].

Cwtem pasyri ouhwb `n`svyri@ ouhap `mmyi `eta`pouro aif je af] `mpipara,ityc `e]metnis] `n`ctratilatyc.

}birnem ]`chimi `mpipara,ityc aftyitou `mpi`ctratilatyc a`V] nemni aggeloc@ rasi `anok hw] narasi.

Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ pa=o=c `niwt `nackutyc@ abba Senou] piar,yman`drityc@ `ntef,a nennobi nan `ebol.