Special Hymn :: Pihisennoufi `nje Gabriyl :: لحن خاص

Pihisennoufi `nje Gabriyl@ vy`etafhwl sa] par;enoc@ afer,eretizin `mmoc@ `mpairy] efjw `mmoc.

Baralex
Je `pcaji `mP¡@ `af`isaro@ `etevai pe Emmanouyl@ teramici `mmof hijen pikahi@ `ntefcw] `m`pgenoc `n`adam.

`A`viwt `nte piouwini@ caji `n;of nem Gabriyl@ je `amou `ntaouorpk sa ]par;enoc@ Maria `tseri `nIwakym.

Arejem `hmot `wtai par;enoc@ `mpe`m;o `mpipantokratwr@ afouwrp saro `nje Gabriyl@ pinis] `nar,yaggeloc.

`Amou `ntaouorpk `wGabriyl@ sa ]par;enoc ettoubiyout@ `ntekcob] `mmoc `nouervei@ `mpimonogenyc `nsyri.

`Amou `ntaouorpk `wGabriyl@ sa ]=p=a=r `nka;aroc@ `ntek cob] `mmoc `nouve `mberi@ `mpimonogenyc `mmenryt.

`Amou `ntaouorpk `wGabriyl@ sa ]kubwtoc `nnou`yron@;y`etacnohem `nnw`e pi`;myi@ qen nimwou `nte pikata`klucmoc.

Hisennoufi nac wGabriyl@ `m`pjin errwmi `nte pecmenrit@ `ntecmici `mmof hijen pikahi@ `ntefcw] `m`pgenoc `nAdam.

`Ari`precbeuin...